Ochrona danych

Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zorientować się, co stanie się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na tej stronie. Pojęcie „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które umieściliśmy pod tą kopią.

Rejestracja danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie (tj. „administrator danych”)?

Dane na niniejszej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora serwisu, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na niniejszej stronie internetowej.

Jak nagrywamy twoje dane?

Zbieramy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam Państwa danych. Mogą to być np. informacje, które wpisują Państwo do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie w momencie wejścia na stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o informacje?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach Twoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie, bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia Państwa danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość odwołania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać w określonych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Ponadto mają Państwo prawo do zarejestrowania skargi do właściwej agencji nadzorującej.

Prosimy o kontakt z nami w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie, jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych.

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy będziesz korzystać z tej strony internetowej, będą zbierane różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieramy oraz do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia ono również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w PKBR „kontrolerem”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest administrator danych:

Joanna Wolska
Ględy 8A
14-105 Łukta

Phone: +48 509 058 444
E-mail: j.wolska@ataraxia-gledy.com

Administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo również w każdej chwili odwołać każdą udzieloną nam wcześniej zgodę. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które nastąpiło przed Państwa odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec bezpośredniej reklamy (art. 21 PKBR)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE SZTUKI. 6 SECT. 1 LIT. E LUB F GDPR, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ KAŻDEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU USTALENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZAREJESTRUJE SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONYWUJĄCĄ OCHRONĘ GODNĄ PODSTAWY DO PRZETWARZANIA JEGO DANYCH, KTÓRA PRZEWAŻY NAD INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI UŻYTKOWNIKA, LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA PRAW (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 GDPR).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 GDPR).

Prawo do zarejestrowania skargi do właściwej agencji nadzorującej

W przypadku naruszenia PKBR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do agencji nadzorującej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj utrzymują miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi jest skuteczne niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo żądać, aby wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym, maszynowo czytelnym formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi danych, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które składają nam Państwo jako operatorowi strony internetowej, strona ta wykorzystuje albo SSL albo program szyfrujący TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony blokady w linii przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje o danych, ich poprawianie i eliminowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych, mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o Państwa zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, jak również celu przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo również mieć prawo do żądania poprawienia lub usunięcia Państwa danych. Jeśli mają Państwo pytania na ten temat lub inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt w każdej chwili na adres podany w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”.

Prawo do żądania ograniczeń w przetwarzaniu

Mają Państwo prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”. Prawo do żądania nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu danych osobowych ma zastosowanie w następujących przypadkach:

W przypadku zakwestionowania poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania ich usunięcia.
Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast żądania ich usunięcia.
Jeśli zgłosiliście Państwo sprzeciw na podstawie Art. 21 ust. 1 GDPR, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być zważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyj interes jest nadrzędny, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

  • W przypadku zakwestionowania poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosiliście Państwo sprzeciw na podstawie Art. 21 ust. 1 GDPR, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być zważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyj interes jest nadrzędny, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub też z ważnych powodów związanych z interesem publicznym, wymienionych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu informacji kontaktowych publikowanych w związku z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”, do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, których nie zażądaliśmy wyraźnie. Operatorzy tej strony internetowej i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze witryny i strony internetowe używają tego, co branża nazywa „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) albo są trwale archiwizowane na Państwa urządzeniu (cookies stałe). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do momentu ich aktywnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że po wejściu na naszą stronę (cookies osób trzecich) na urządzeniu użytkownika zapisywane są cookies osób trzecich. Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez strony trzecie (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Ciasteczka mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest niezbędnych z technicznego punktu widzenia, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby w przypadku braku plików cookie (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców zachowań użytkowników lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Cookies, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane cookies) lub do zapewnienia pewnych funkcji, z których chcesz korzystać (cookies funkcjonalne, np. dla funkcji koszyka) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. cookies, które zapewniają wymierny wgląd w odbiorców Internetu), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f PKBR, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić wolne od błędów technicznych i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. W przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR); zgoda ta może zostać odwołana w każdej chwili.

Mają Państwo możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby w każdej chwili byli Państwo informowani o umieszczeniu cookies i zezwalali na ich akceptację tylko w szczególnych przypadkach. Mogą Państwo również wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies, funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie osób trzecich lub w przypadku korzystania z plików cookie do celów analitycznych, powiadomimy Państwa o tym oddzielnie w związku z niniejszą Polityką ochrony danych osobowych i, jeśli będzie to konieczne, poprosimy o Państwa zgodę.

Formularz kontaktowy

W przypadku złożenia do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie dane kontaktowe w nim podane będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku, gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na Art. Art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR, jeżeli Państwa wniosek jest związany z realizacją zamówienia lub jeżeli konieczne jest przeprowadzenie działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas wniosków (art. 6 ust. 1 lit. f PKBR) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a PKBR), jeżeli o to wnioskowano.

Informacje podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie poproszą nas Państwo o ich usunięcie, nie cofną Państwa zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po zakończeniu naszej odpowiedzi na Państwa zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów prawnych – w szczególności dotyczących okresów przechowywania danych.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Państwa zapytanie wraz z wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zachowane i przetworzone w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody..

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b PKBR, jeżeli Państwa zapytanie dotyczy realizacji zamówienia lub jest wymagane do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przeprowadzeniu przedłożonych nam zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f PKBR) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a PKBR), jeżeli została ona uzyskana.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel przechowywania danych wygaśnie (np. po zrealizowaniu Państwa prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

dostawcy usług handlu elektronicznego i usług płatniczych

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klienta i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te są podejmowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b PKBR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub czynności przedkontraktowych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług i wystawienia za nie rachunku.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych upoważnień do zatrzymywania danych.